Algemene voorwaarden Ybron

De praktijk is aangesloten bij de VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten) en
hierdoor erkend. De kosten van de natuurgeneeskundige consulten worden door vele
zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk voor de precieze vergoeding naar de
polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.
Bij verhindering dient u dit ten minste 24 uur voor de afgesproken tijd te melden. Bij niet tijdige
afmelding of niet nagekomen afspraak wordt de helft van afgesproken consulttijd in rekening
gebracht. Hierbij wordt een minimumbedrag van € 35,- gehanteerd.
Betalingen: contant of per bank. Er is geen PIN-mogelijkheid.
De nota wordt u na het consult per mail toegestuurd. Betaling dient binnen twee weken na
ontvangst van de nota te worden voldaan.
Helaas komt het voor dat deze betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan. Hierdoor
ben ik genoodzaakt een herinneringsnota te sturen. Hiervoor worden geen kosten in rekening
gebracht.
Indien betaling uitblijft, besteed ik de inning van het totaal openstaande bedrag uit aan een
Incassobureau. De kosten die het Incassobureau wettelijk in rekening mag en zal brengen, zijn
voor uw rekening, zoals vermeld op de nota.
Bij minderjarige kinderen heb ik schriftelijke toestemming nodig van (beide) ouder(s) en/of
voogd(en). Hiervoor stuur ik u per mail een formulier toe.
Bij echtscheiding dienen beide ouders op de hoogte te zijn en toestemming te geven voor een of
meerdere consulten.
YBRON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten, medische diagnoses of andere
relevante informatie over uw gezondheid, welke niet vermeld of aangegeven zijn, op het
anamneseformulier of aangegeven tijdens een van de consulten.
Klacht & tuchtrecht regeling - praktijk YBRON
Mocht blijken dat u ontevreden blijft over uw behandeling of de afhandeling van uw klacht, kunt u
een beroep doen op een onafhankelijk orgaan:
Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
Indien uw klacht dermate ernstig is, begeleidt de KAB bij het indienen van uw klacht bij de
tuchtcommissie.

Reacties zijn gesloten.